Karan cover pic

Lord MacDonald's

(Trad. Arr. Karan Casey/Karen Matheson/Donald Shaw)


Tha smeorach 's a 'mhaduin chiuin
Binn ,binn a' ceileireadh;
Tha smeorach 's a 'mhaduin chiuin
Ge b'e co 'chluinneadh i

A Mhorag nighean Dhomhuill duinn
Tha thu cruinn sgiobalta
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn,
Tha thu cruinn boidheach

Thug mi cion 'us cion 'us cion
Thug mi cion an uiridh dhuit,
Thug mi cion 'us cion 'us cion
'S bhuilichinn do phosadh

A Mhorag bheag nighean Dhomhuill ghibich,
Is ioma fear 'thug ribean duit;
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill ghibich,
Is ioma fear tha'n toir ort.

Thug mi cion 'us cion 'us cion
Thug mi cion an uiridh dhuit,
Thug mi cion 'us cion 'us cion
'S bhuilichinn do phosadh

A Mhorag nighean Dhomhuill duinn
Tha thu cruinn sgiobalta
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn,
Tha thu cruinn boidheach

Thug mi cion 'us cion 'us cion
Thug mi cion an uiridh dhuit,
Thug mi cion 'us cion 'us cion
'S bhuilichinn do phosadh

A Mhorag bheag nighean Dhomhuill uidhir
Thug mi cion an uiridh duit;
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill uidhir
Bhuilichinn do phosadh

TRANSLATION
The thrush in the still morning
Sweetly, sweetly thrills
The thrush in the still morning
Whoever would hear her.
CHORUS
Morag daughter of dark Donald
You are full and tidy
Morag daughter of dark Donald
You are full and pleasing.

I gave you affection and affection and affection
I gave you affection last year
I gave you affection and affection and affection
And I'd love to marry you.

Little Morag daughter of untidy Donald
Many a man has given you a ribbon
Little Morag daughter of untidy Donald
Many a man desires you.

Little Morag daughter of dun Donald
I gave you affection last year
Little Morag daughter of dun Donald
I'd love to marry you.